Yoshiko Nakagawa, Maze, 1985 (excerpt).

Courtesy of the artist.

Images du Futur collection.